top of page
AdobeStock_122781661.jpeg

PRIVACYVERKLARING

1. Gegevensbescherming op een rijtje

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring onder deze tekst.

 

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens vindt u onder het kopje “Informatie over de verantwoordelijke instantie” in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant verzamelen wij de gegevens die u ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld om gegevens gaan, die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming tijdens uw bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dit zijn vooral technische gegevens (zoals internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het paginabezoek). Het verzamelen van deze gegevens geschiedt automatisch zodra u deze website bezoekt.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te kunnen waarborgen dat de website vlekkeloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht correctie of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Als u toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Daarnaast heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te vragen en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Voor dit doel en voor verdere vragen rondom de gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen voornamelijk IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere via een website gegenereerde gegevens zijn.

 

De host wordt tewerkgesteld voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b van de AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (artikel 6 lid 1 lit. f van de AVG).

 

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

 

Wij stellen de volgende host te werk:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 4 - 6,

D-32339 Espelkamp

 

Sluiten van een overeenkomst voor de opdrachtverwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten met onze host

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming evenals dit privacybeleid.

 

Als u gebruik maakt van deze website zullen diverse persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Het onderhavige privacybeleid legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd, hoe en met welk doel dit gebeurt.

 

Wij willen u erop attent maken dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld tijdens de communicatie per e-mail) hiaten in de veiligheid kan vertonen. Een naadloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Sabine Ehmke

Hauptstraße 165

D-54470 Bernkastel-Kues

 

Telefoon: 06531-8176

E-Mail: info@mosel-camping-bernkastel.de

 

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, e.d.).

 

Opslagtermijn

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van belasting- of handelsrecht), in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

 

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Tal van processen voor de gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verstrekte toestemming te allen tijde herroepen. De wettigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping

 

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 van de AVG)

 

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ARTIKEL 6 LID 1 LIT. E OF F VAN DE AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR ELKE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TERUG TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN TENZIJ WE OVERTUIGENDE, LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW INTERESSES, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR HET GELDEND MAKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL. 21 LID 1 VAN DE AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 LID 2 VAN DE AVG).

 

Recht tot het indienen van een klacht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

 

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht, gegevens, die wij op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden te laten overdragen in een gangbaar, elektronisch verwerkbaar formaat. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, geschiedt dit alleen, voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-encryptie

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming bij de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als website-exploitant stuurt, een SSL- resp. TLS-encryptie. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser van “http: //” verandert in “https: //” en het slot-symbool in de adresregel van uw browser.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet worden meegelezen door derden.

 

Informatie, verwijdering en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen rondom de persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we normaliter tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is geschied/geschiedt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering. 

  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is bepaald, wiens interesses overheersen, heeft u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

4. Gegevensregistratie op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessie-cookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third party-cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor het afhandelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (zoals de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wenst (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het webpubliek), worden op basis van artikel 6 lid 1 lit. f van de AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrond wordt gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang aan de opslag van cookies voor de technisch feilloze en geoptimaliseerde ter beschikking stelling van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (artikel 6 lid 1 lit. a van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als een cookie wordt geplaatst en cookies alleen bij wijze van uitzondering toestaan, de uitzondering van cookies voor bepaalde gevallen vastleggen of het algemeen weren evenals het automatisch wissen van de cookies na het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

 

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in deze verklaring inzake gegevensbescherming en indien nodig om uw toestemming vragen.

Server-log-bestanden

De provider van de pagina’s verzamelt automatisch informaties in zogeheten server-log-bestanden, die uw browser naar ons doorstuurt en opslaat. Dit zijn: 

 

  • browsertype en browserversie

  • gebruikt besturingssysteem

  • Referrer URL

  • hostnaam van de gebruik makende computer

  • tijd van de serveraanvraag

  • IP-adres

 

Het samenbrengen van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De registratie van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server-log-bestanden worden geregistreerd. Aanvragen per e-mail, telefoon of fax. Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet met anderen gedeeld.

 

Deze gegevens worden op basis van artikel 6 lid 1 lit. b van de AVG verwerkt als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (artikel 6 lid 1 lit. f van de AVG) of op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a van de AVG), voor zover hiernaar werd gevraagd.

 

De door u via het contactformulier aan ons meegedeelde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijvoorbeeld na afgeronde bewerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven hierdoor onaangetast.

bottom of page