top of page
AdobeStock_240530820.jpeg

Algemene voorwaarden

Contractvoorwaarden MoselCamping Bernkastel GmbH

Door ondertekening van de registratie gaat de gast akkoord met onderstaande verkoopvoorwaarden.

1. Algemeen/sluiten van de overeenkomst

Onderstaande voorwaarden tussen de gast/huurder en de camping MoselCamping Bernkastel GmbH - hierna MCB genoemd - worden onherroepelijk aanvaard en erkend bij inschrijving. Aanvullende afspraken, toezeggingen, informatie of afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door MCB zijn bevestigd. Een contract voor een pakketreis komt niet tot stand, wij zijn geen touroperator.

 

2. Boeking, prijzen en betalingsvoorwaarden

Boeken:

Met uw aanvraag biedt u MCB als verhuurder het overeenkomen van een bindende huurovereenkomst aan. Voor ons als verhuurder wordt het contract pas bindend wanneer het schriftelijk of elektronisch door middel van een boekingsbevestiging is aanvaard, of wanneer aankomst plaatsvindt. Dit geldt uitsluitend voor de bevestigde periode en de ingeschreven personen.

Prijzen:

De prijzen die van toepassing zijn voor de boekingsperiode zijn online op www.mosel-camping-bernkastel.de beschikbaar. De in het contractexemplaar vermelde prijzen hebben voorrang. Het is de verantwoordelijkheid van de gasten om de geldende tarieven te controleren voordat ze de huurovereenkomst ondertekenen. Verder is MCB gerechtigd de prijzen aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden.

Met name bij significante wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting, wijzigingen in toeristenbelasting, kuurbelasting of andere heffingen. De gast wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Betalingsvoorwaarden:

Staanplaats

Het totale boekingsbedrag dient op de dag van vertrek contact/per pinpas te worden voldaan.

Vaste huuraccommodaties

MaxiPOD voor de bindende boeking moet een aanbetaling van € 50,- worden voldaan via overschrijving. Het resterende bedrag dient contact/per pinpas op de dag van vertrek te worden voldaan.

IGLO HUT voor de bindende boeking dient een aanbetaling van 25% van het complete boekingsbedrag per bankoverschrijving te worden voldaan. Het resterende bedrag dient contact/per pinpas op de dag van vertrek te worden voldaan.

Bij het overmaken van de aanbetaling moeten het boekingsnummer en de naam van de persoon die de boeking maakt als referentie worden vermeld.

Bij spontane aankomsten dient het gehele bedrag voor de duur van het verblijf op de dag van vertrek contact/per pinpas te worden voldaan.

 

3. Intrekking/annulering door de gast/huurder

Voor aanvang van uw geboekte verblijf kunt u het huurcontract te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen, mits u ons dit schriftelijk per e-mail of per post meedeelt. Ons recht op de overeengekomen vergoeding blijft in principe bestaan, ook als u uw verblijf niet aanvangt, annuleert of voortijdig vertrekt. De volgende annuleringskosten worden in rekening gebracht:

Annulering/herroeping tot 22 dagen voor aankomst – 25,00 Euro administratiekosten
Annulering/herroeping 21 tot 8 dagen voor aankomst – 60% van de totale prijs
Annulering/herroeping 7 tot 1 dag voor aankomst – 80% van de totale prijs

Inkorting van verblijf / no-show – 100% van de totale prijs Er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Om u financieel beschermd te houden bij annulering, vertraagd vertrek of onderbreking van uw reis om een ​​verzekerde reden, maar ook tijdens uw verblijf bij ons, raden wij u de betrouwbare reisverzekering van ERGO Reiseversicherung aan.

Een sluiting van het zwembad of de speeltuin wegens technische problemen of via officiële kanalen is geen reden die recht geeft op gratis annuleren of korting

4. Aankomst, vertrek, staanplaats en bezoekers

Aankomst:

De gereserveerde staanplaats is op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur beschikbaar voor de huurder. Er is geen recht op eerdere beschikbaarheid! Het plaatsen van de caravan/camper kan door ons uniform worden geregeld om te voldoen aan de eisen van veiligheid en orde. De instructies van de medewerkers dienen opgevolgd te worden. Bij vertragingen bij aankomst dient MCB onmiddellijk te worden geïnformeerd. De boeking blijft geldig, ook als u laat arriveert. Komt u niet opdagen, dan wordt uw verblijf de volgende dag na 10.00 uur automatisch geannuleerd en wordt het boekingsbedrag in rekening gebracht. De staanplaats kan alleen door MCB elders worden toegewezen.

 

Vertrek:

De staanplaats dient op de dag van vertrek om 11.00 uur vrij te zijn gemaakt. Bij een verlaat vertrek kan de verhuurder kosten in rekening brengen voor het gebruik van de staanplaats overeenkomstig de prijslijst.

 

Staanplaats:

Een staanplaats kan als volgt worden gebruikt: Max. 6 personen, max. 2 onden, ofwel 1 caravan incl. voortent en 1 auto of 1 tent en 1 auto of 1 camper. Het is niet toegestaan folie in de voortent of onder de luifel te plaatsen.

Wij accepteren aanvragen voor bepaalde staanplaatsen, maar een recht hierop bestaat niet!! De toewijzing van de staanplaatsen in het door u geselecteerde gebied is uitsluitend de verantwoordelijkheid van MCB en wordt uitgevoerd op basis van de verblijfsduur, het gebruik, eerdere en latere bezetting.

 

Bezoekers:

Alleen de huurder en zijn medereizigers genoemd in het contract mogen gebruik maken van de staanplaats. Alle bezoekers moeten geregistreerd worden bij de receptie voordat ze de camping betreden. Alle bezoekers dienen hun voertuigen buiten het MCB-terrein op openbare plaatsen te parkeren. De tarieven voor dag- of overnachtingsgasten vindt u in de prijslijst.

5. Campingregels/hygiëneconcept

Huurder, medereizigers en gasten zijn verplicht zich te houden aan de geaffichieerde campingregels en het hygiëneconcept. Bij grove of herhaaldelijke overtredingen van de campingregels of het hygiëneconcept hebben wij het recht het contract zonder opzegtermijn, zelfs zonder waarschuwing, te beëindigen. De maatregelen uit het hygiëneconcept dienen ter bescherming van de gezondheid van onze gasten en medewerkers en om te voldoen aan wettelijke eisen. Dit is geen basis voor een eis tot mindering.

6. Intrekking/opzegging door de verhuurder - MCB

Indien gasten of bezoekers de AVV, de campingregels of het hygiëneconcept overtreden, heeft MCB het recht tot buitengewone opzegging; er bestaat geen recht op een evenredige vergoeding van kosten. De verhuurder kan zich terugtrekken uit het contract om objectieve redenen, overmacht of andere omstandigheden waarvoor MCB niet verantwoordelijk is en die de uitvoering van het contract onmogelijk maken. Dit geldt ook voor boekingen die zijn gemaakt met misleidende of valse informatie over essentiële feiten. Verder indien er een gegronde reden is dat het gebruik van de diensten van MCB een goede bedrijfsvoering, veiligheid of publieke reputatie in gevaar kan brengen, zonder dat dit kan worden toegerekend aan het controlegebied of de organisatie van MCB.

7. Honden/overige

Honden moeten op het hele MCB-terrein aangelijnd zijn en mogen niet onbeheerd worden achtergelaten, noch op de staanplaats, noch in voertuigen, caravans of in de voortent. De erfenissen van uw dier moeten onmiddellijk worden verwijderd. Andere gasten mogen geen last hebben van blaffende honden. Honden zijn niet toegestaan ​​in de receptie, op het receptieterras, het sanitairgebouw, het zwembadgedeelte en op de speelplaats.
Het gebruik van alle faciliteiten op het terrein zoals de speeltuin, het panoramazwembad en de drijvende steiger aan de oever van de Moezel is voor eigen risico. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

 

8. Aansprakelijkheid

Alle gasten, medereizigers en bezoekers verplichten zich om zorgvuldig om te gaan met de staanplaatsen, inventaris en verhuurobjecten. Eventuele opgelopen schade dient direct aan MCB te worden gemeld en vervangen. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn medereizigers. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die door de gast, medereizigers of bezoekers door diens plaatsvervangers of andere derden wordt geleden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Zeker niet voor fauna-, flora- en weersgerelateerde schade.

 

9. Gegevensbescherming

De actuele gegevensbeschermingsvoorschriften zijn te vinden op www.mosel-camping-bernkastel.de. Met het sluiten van het contract of de binnenkomst gaat de huurder ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens die in het kader van de klantenservice worden verzameld voor de uitvoering van het huurcontract, evenals voor de gastcommunicatie en -zorg in het geautomatiseerde systeem van de verhuurder of de derde partij door hem voor dit doel worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de AVG. MCB is gerechtigd foto’s, in het bijzonder luchtfoto’s, te maken voor marketingdoeleinden. Indien hier personen of eigendom van de huurder te zien is, die hier niet op de voorgrond staan, verplicht huurder zich namens zijn (minderjarige) medereizigers akkoord te gaan met het gebruik van de opnamen.

 

10. Scheidbaarheid

Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract niet effectief of niet-afdwingbaar zijn of na het sluiten van het contract ineffectief of niet-afdwingbaar worden, dan blijft de effectiviteit van de overige bepalingen onaangetast.

11. Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank voor beide partijen is Trier.

 

12. Onder voorbehoud van fouten

Wij behouden ons het recht voor om fouten evenals druk- en rekenfouten te corrigeren.

  

MoselCamping Bernkastel in march 2023.
Geldig voor aankomsten vanaf march 2023, eerdere contractvoorwaarden zijn niet meer geldig..

bottom of page